KLANK INTERNATIONAL

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

klik og læs beskrivelser af Klank International nedenfor

About Klank International

You want

 • to face larger challenges.
 • to be taught in English.
 • to have an international dimension in your everyday life.
 • to experience increased self-confidence concerning subjects and language.
 • to practise your English on a study tour.
 • to be prepared for further studies with an international dimension.
 • in short – to be prepared for a globalized world.

… and at the same time be part of a pulsating life with 110 other pupils at Klank Efterskole – including a great main subject: Dance, Cycling, Horse riding, Football,  Adventure, Music, Design or Art.

Klank Efterskole has from the school year 2013/14 provided an International Class for year 10, in which instruction primarily will be in English.

The pupils will take examinations provided by the internationally recognised educational programme Cambridge IGCSE.

For several years pupils from Klank Efterskole have successfully taken examinations in Cambridge IGCSE English. Now Klank Efterskole also provides the subjects Cambridge IGCSE Mathematics, Cambridge IGCSE Global Perspectives, Cambridge IGCSE Combined Science, and Cambridge IGCSE German.

The request from former pupils and from the teachers of the school makes us go all in in providing an International Class.

 

Er for dig som vil:

 • have større udfordringer
 • undervises på engelsk
 • en hverdag med en international dimension
 • opleve øget selvsikkerhed i fag og sprog
 • træne dit engelsk på studierejse
 • forberedes til videre studier med international dimension
 • Kort og godt: forberedes til en globaliseret verden

… og samtidig være del af et pulserende efterskoleliv med 110 andre unge, samt have et fedt linjefag – dans, cykling, ridning, fodbold, adventure, musik, design eller kunst

Klank Efterskole har siden skoleåret 2013/14 udbudt en International 10. klasse, hvor undervisningen primært foregår på engelsk. Eleverne bliver ført til eksamen indenfor et internationalt anerkendt uddannelsesprogram, nemlig IGCSE udbudt af Cambridge International Examinations.

Skolen har gennem en årrække ført elever til IGCSE prøven i engelsk med succes og har udvidet fagrækken til at omfatte matematik, Science og Global Perspectives.

Der opkræves en ekstra betaling for studietur og eksamensgebyrer, se siden med økonomi >>

Why choose C.I.E.

Læs mere

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

Why choose Cambridge International Examinations

– Cambridge IGCSE is recognised by schools, universities, organisations and employers all around the world and is the largest provider of international qualifications. Around 1.5 million students in 150 countries enter the exams every year

– The IGCSE is excellent preparation for higher education such as the A levels in the UK and the Baccalaureate (IB) diploma.

– Cambridge qualifications develop successful students who will be able to improve their learning skills, help them build understanding and knowledge required to progress, independence, and equip them for life.

 

Hvorfor vælge Cambridge Internationale eksaminer?

– Cambridge IGCSE eksamen er anerkendt verden over af skoler, universiteter, organisationer og arbejdsgivere. Det er den største udbyder af internationale udannelses kvalifikationer med ca. 1,5 millioner studerende i 150 lande.

– IGCSE er en excellent forberedelse til at kunne læse videre og tage højere eksamener så som A levels i UK og IB diplomet (begge svarer niveaumæssigt til den danske studentereksamen)

– Cambridge kvalifikationerne er med til at udvikle succesfulde studerende, som får styrket deres læringskompetencer, får redskaber til at tilegne sig viden, bliver selvstændige og i det hele taget bliver uddannet til livet.

Global Perspectives

Læs mere

THE WORLD IS BIGGER THAN JUST US

What is Cambridge IGCSE Global Perspectives?

Cambridge IGCSE Global Perspectives gives you the opportunity to work with, study and reflect on key global issues from a personal, local and global perspective. The subject is taught fully in English and aims at developing your skills in areas such as: research, analy-sing information, awareness of planning and outcome of your work, forming a sense of reasoning when handling different topics and to be critical when you gather information.

By doing that you will learn more about ways of working with different topics, collaborating with others and acquire skills that you will be able to transfer to other subject in your future studies.

In Global Perspectives you will be working with projects individually and in groups. During the year we will also work and com-municate with students/contacts in different parts of the world. Global Perspectives aims at extending your understanding of the world, and thereby prepare you for the role as a world-citizen.

Topics you might meet in class:

– Belief Systems
– Climate Change
– Conflict and Peace
– Disease and Health
– Education for All
– Employment
– Law and Criminality
– Poverty and Inequality
– Sport and Recreation
– Trade and Aid
– Tradition, Culture and Identity
– Urbanisation
– Water, Food and Agriculture

Hvad er Cambridge IGCSE Global Perspectives?

Cambridge IGCSE Global Perspectives giver dig mulighed for at arbejde med, studere og reflektere over vigtige globale emner fra en personlig, lokal/national og global synsvinkel. Faget bliver undervist på engelsk og sigter ef-ter at udvikle dine evner indenfor blandt andet: research, at analysere information, bevidsthed om planlægning og resultat af dit arbejde, at udvikle en forståelse for at håndtere forskel-lige emner, samt at være kritisk under infor-mationssøgning.

På den måde vil du lære mere om alternative indgangsvinkler til forskellige emner, sam-arbejde med andre og udvikle evner som du kan overføre til andre fag under dine frem-tidige studier.

I Global Perspectives kommer du til at arbej-de med forskellige projekter både individuelt og som del af en gruppe. I løbet af året vil du også samarbejde og kommunikere med stu-derende/kontakter fra forskellige dele af ver-den. Global Perspectives søger at udvikle din forståelse af verden og dermed forberede dig til at være verdensborger.

 

Emner du kan møde i faget:

– Trossystemer
– Klimaforandringer
– Konflikt og fred
– Sygdom og sundhed
– Uddannelse for alle
– Beskæftigelse
– Lov og kriminalitet
– Fattigdom og ulighed
– Sport og fritidsinteresser
– Handel og bistand
– Tradition, kultur og identitet
– Urbanisering
– Vand, mad og jordbrug

Mathematics

Læs mere

MATH IS ALL AROUND US

What is Cambridge IGCSE Mathematics?

Cambridge IGCSE Mathematics gives you the opportunity to develop your mathematical knowledge and understanding in English.

You will learn about numbers, patterns and mathematical methods. In addition your ability to solve problems and interpret results will improve.

As a student you will gain skills that give you a solid foundation for further study.

Hvad er Cambridge IGCSE Mathematics?

Cambridge IGCSE Mathematics giver dig mulighed for at udvikle din matematiske viden og forståelse på engelsk.

Du vil lære om tal, mønstre og matematiske metoder. Derudover vil din evne til at løse problemer og fortolke resultater blive forbedret.

Som elev vil du opnå færdigheder, der giver dig et solidt grundlag for videre uddannelse.

English

Læs mere

STUDY THE WORLDS MOST COMMON LANGUAGE

What is Cambridge IGCSE

-English as a Second Language?

Cambridge IGCSE English as a Second Language gives you the opportunity to study English and achieve a certificate that is internationally accepted by universities and employers as proof of your ability to under- stand and communicate in English.

The aim is to improve your ability to use English effectively and for the purpose of practical communication as well as deve-loping your awareness of the nature of the language.

By doing that you might become a confident user of English with great communicative skills and a greater international perspective.

Hvad er Cambridge IGCSE

– English as a Second Language?

 

Cambridge IGCSE English as a Second Language giver dig mulighed for at studere engelsk og dermed opnå et eksamensbevis, der er internationalt accepteret af universiteter og arbejdsgivere som bevis for dine evner til at forstå og kommunikere på engelsk.

Målet er at udvikle dine evner til at bruge en-gelsk effektivt og som et middel til praktisk kommunikation, ligesom vi søger at udvikle din fornemmelse for sprogets natur.

På den måde vil du blive en selvsikker bruger af engelsk med gode kommunikative færdig-heder og et større internationalt arbejdsrum.

Combined Science

Læs mere

STUDY BIOLOGY, CHEMISTRY
AND PHYSICS IN ENGLISH

What is Cambridge IGCSE Combined Science?

Cambridge IGCSE Combined Science gives you the opportunity to study biology, chemistry and physics in English. As a student you will learn about basic principles of each subject through a mix of theory and practice.

By doing that you will learn how science is studied and practised. In addition you will become aware that the results of scientific research can have both good and bad effects on individuals, communities and the environment.

You will also develop an understanding of the scientific skills needed for further study.

Hvad er Cambridge IGCSE Combined Science?

Cambridge IGCSE Combined Science giver dig mulighed for at lære biologi, kemi og fysik på engelsk. Som elev vil du lære om grundlæggende principper for hvert fag gennem teori og praksis.

På den måde vil du lære hvordan naturvidenskab studeres og udføres. Derudover vil du blive klar over, at følgerne af naturvidenskabelig forskning kan have både gode og dårlige effekter på individer, samfund og miljøet.

Du vil også udvikle naturvidenskabelige kundskaber og færdigheder, der er nødvendige ved videre uddannelse.

German

Læs mere

STUDY AND LEARN THE GERMAN LANGUAGE

What is Cambridge IGCSE

– German as a Foreign Language?

Cambridge IGCSE German as a Foreign Language gives you the opportunity to study English and achieve a certificate that is inter-nationally accepted by universities and em-ployers as proof of your ability to understand and communicate in German.

The aim is to improve your ability to use German effectively and for the purpose of practical communication as well as develop-ping your awareness of the nature of the language.

By doing that you might become a confident user of German and you will at the same time be offered insights into the culture and civilisation of countries where German is spoken.

Hvad er Cambridge IGCSE

– German as a Foreign Language?

 

Cambridge IGCSE German as a Foreign Language giver dig mulighed for at studere tysk og dermed opnå et eksamensbevis, der er internationalt accepteret af universiteter og arbejdsgivere som bevis for dine evner til at forstå og kommunikere på tysk.

Målet er at udvikle dine evner til at bruge tysk effektivt og som et middel til praktisk kom-munikation, ligesom vi søger at udvikle din fornemmelse for sprogets natur.

På den måde vil du blive en selvsikker bruger af tysk ligesom du på samme tid vil få et indblik i kultur og samfundsforhold i tysktalende lande.

Exchange/studietur

Læs mere

TALK AND WRITE WITH OTHER STUDENTS

International Exchange.
As an important part of Klank Efterskole’s International Class the students will throughout the year be corresponding with students from a friendship school in another country. If possible we will also be receiving a visit from this school as well as taking a trip to experience a different way of schooling and living. But most of all it will give our students’ language an additional boost.
We have contacts in Holland, Belgium and Ireland – So we expect one of these locations will be where we are going to visit an international school.

International Udveksling.
Som en meget vigtig del af Klank Internationale klasse, vil eleverne i løbet af hele året lave aktiviteter og have korrespondance med elever fra en venskabsskole i et andet land. Hvis det er muligt, vil eleverne modtage besøg fra denne skole, ligesom de selv skal på en tur, for at opleve en anden måde at leve og gå i skole på.
Men vigtigst af alt, vil en sådan udveksling give eleverne et sprogligt boost.
Vi har kontakter i både Holland, Belgien og Irland, så vi forventer det bliver et af disse steder vi skal besøge en international skole.

Dansk

Læs mere

DANSK ER MERE END BARE ET SPROG

“At reflektere er at bringe uorden i sine tanker.” Jean Rostand.

Dansk er med til at udbygge dit sprog og din samfundsforståelse, så du bliver bedre rustet til at indgå i et mangesidet sprogligt fællesskab. Undervisningen skal fremme elevernes muligheder for at vurdere, tage stilling og handle, så de får et redskab til kontakt og kommunikation.

Vi arbejder med såvel det mundtlig og det skriftlige, som det grammatiske som det litterære. I det mundtlige lægger vi vægt på fri samtale, emne- og paneldiskussioner, gennemgang af tekster, foredrag om specifikke emner og lignende. I det skriftlige arbejde fokuserer vi på at lære dig at disponere dit stof, og vi arbejder med procesorienteret skrivning. Formålet med undervisningen er således at fremme din oplevelse af sproget, og dette skal være en kilde til udvikling af din personlige og kulturelle identitet.

5 timer pr. uge. Mulighed for at aflægge 10. klasses afgangsprøve.

About Klank International

Læs mere

You want

– to face larger challenges.

– to be taught in English.

– to have an international dimension in your everyday life.

– to experience increased self-confidence concerning subjects and language.

– to practise your English on a study tour.

– to be prepared for further studies with an international dimension.

– in short – to be prepared for a globalized world.

… and at the same time be part of a pulsating life with 110 other pupils at Klank Efterskole – including a great main subject: Dance, Cycling, Horse riding, Football,  Adventure, Music, Design or Art.

Klank Efterskole has from the school year of 2013/14 provided an International Class for year 10, in which instruction primarily will be in English.

The pupils will take examinations provided by the internationally recognised educational programme Cambridge IGCSE.

For several years pupils from Klank Efterskole have successfully taken examinations in Cambridge IGCSE English. Now Klank Efterskole also provides the subjects Cambridge IGCSE Mathematics, Cambridge IGCSE Global Perspectives, Cambridge IGCSE Combined Science, and Cambridge IGCSE German.

The request from former pupils and from the teachers of the school makes us go all in in providing an International Class.

Er for dig som vil:

– have større udfordringer

– undervises på engelsk

– en hverdag med en international dimension

– opleve øget selvsikkerhed i fag og sprog

– træne dit engelsk på studierejse

– forberedes til videre studier med international dimension

– Kort og godt: forberedes til en globaliseret verden

… og samtidig være del af et pulserende efterskoleliv med 120 andre unge, samt have et fedt linjefag – dans, cykling, ridning, fodbold, adventure, musik, design eller kunst

Klank Efterskole en har siden skoleåret 2013/14 udbudt en International 10. Klasse, hvor undervisningen primært vil foregå på engelsk. Eleverne vil blive ført til eksamen indenfor et internationalt anerkendt uddannelsesprogram, nemlig IGCSE udbudt af Cambridge International Examinations.

Skolen har gennem en årrække ført elever til IGCSE prøven i engelsk med succes og har nu udvidet fagrækken til at omfatte matematik, Science og Global Perspectives.

Efterspørgsel fra tidligere Cambridge-elever samt skolens lærere gør, at vi nu går ”all in” og tilbyder en International Klasse.