VEJLEDNING

VI RUSTER DIG TIL FREMTIDEN

Læs om vejledning, opgaver, brobygning m.m.

Studie-/skolevejledning

Vejledningen på Klank Efterskole skal opfylde målene for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den unge skal herved rustes til at træffe et uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag, således at de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Dette gøres ved at vejlede eleverne og give dem et godt kendskab til hvilke valgmuligheder, der er inden for ungdomsuddannelserne.

Vejledningen foregår bl.a. ved:

 • Vejledningssamtaler (personlig/i grupper)
 • Arbejde med uddannelsesbøger og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) (se nedenstående beskrivelse)
 • Uddannelsesaftner
 • Skolebesøg
 • Erhvervspraktik (se nedenstående beskrivelse)
 • Skolepraktik/ brobygning (se nedenstående beskrivelse)

Vejledningssamtalerne foregår både i 9. og 10. klasse i samarbejde med eleven, dennes faglærere, skolens studievejledere og forældrene. Samtalerne tager udgangspunkt i elevens evner, ønsker, interesser og muligheder.

I 9. eller 10. klasse udarbejdes en skriftlig uddannelsesplan, som er et officielt dokument, som følger eleven på den efterfølgende ungdomsuddannelse.

Loven om skolevejledning kan læses på undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Årsplan for skolevejledning

 

August:

 • Samtale med kontaktlærer om forventninger/ønsker om valg til indeværende skoleårsamt til valg af ungdomsuddannelse til det kommende skoleår.

September:

 • Fællesvejledning – eleverne introduceres til skolevejledning på Klank Efterskole og til hjemmesiden uddannelsesguiden: http://www.ug.dk/
 • Introduktion og opstart af elevens uddannelsesbog.

Oktober:

 • Der orienteres om 10. klasses Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO- opgaven), som er et vigtigt redskab i skolevejledning. a)
 • Erhvervspraktik er muligt i uge 42 eller uge 7. Ellers efter aftale med studievejleder & forældre.
 • Individuelle samtaler med henblik på afklaring og udfyldelse af uddannelsesplan.

November:

 • Obligatorisk brobygning for 10. klasse i uge 46.

Februar:

 • Individuel samtale med henblik på afklaring og udfyldelse af endelig uddannelsesplan (til samtalen foreligger en vurdering fra faglærerne om studieparathed til de forskellige ungdomsuddannelser).
 • Uddannelsesplaner og optagelsespapirer underskrives af forældre og sendes til de respektive uddannelsessteder.

Maj / Juni:

 • I løbet af maj eller juni får eleven tilsagn fra ungdomsuddannelsen om optagelse.

Der vil være mulighed for personlige samtaler med skolens vejledere i hele skoleåret, hvor eleven, forældre eller vejlederne føler behov herfor.

 

Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) – kun for 10. klasse.

Som en del af undervisningen i 10. klasse skal eleven udarbejde en obligatorisk opgave. Denne opgave skal have sammenhæng med deres uddannelsesplan, perspektivere elevens uddannelsesønsker og dermed pege frem mod den efterfølgende ungdomsuddannelse.

 

Rammer

Der afsættes 1½ times fællesorientering om opgavens form og indhold. Orienteringen afholdes ca. 14 dage før brobygningsforløbet. Der afsættes ca. 6 uger til løsning af opgaven. I ugen efter afleveringen afholdes en fremlægning af opgaven. Under hele forløbet er der tilknyttet en lærer som konsulent/opgavevejleder.

 

Arbejdsform

Opgaven afleveres individuelt. Der skal afleveres et konkret produkt. Produktet kan udarbejdes og afleveres i samarbejde med en anden elev.

 

Evaluering

Der skal laves en skriftlig udtalelse til eleven. Hvis eleven ønsker det, kan der gives og påføres en karakter på udtalelsen samt på elevens afgangsbevis.

 

Brobygning i 10. klasse

Eleven deltager i et 1 ugers brobygningsforløb. Brobygningen er et undervisnings- og vejledningsforløb på en ungdomsuddannelse med henblik på at hjælpe eleven med at træffe et uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag. Elevens erfaringer fra forløbene indskrives/inddrages i den Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Eleven skal vælge brobygning på 2 forskellige forløb fordelt på henholdsvis 2 og 3 dage.

 

Der brobygges til

 1. Erhvervsuddannelserne (tekniske skoler eller lign.)
 2. Gymnasielle uddannelser (stx, hhx, htx & hf).

Brobygningsforløbet udarbejdes i samarbejde med eleven, forældrene, skolens vejledere, ungdomsuddannelserne samt UU Odder-Skanderborg.

Brobygningsforløbene foregår på de forskellige skoler der udbyder ungdomsuddannelserne i Århus, Silkeborg og Skanderborg kommuner.

 

Erhvervspraktik

Eleven kan i skolens ferier (efterårs-, vinter- & påskeferie) komme i erhvervspraktik.

Erhvervspraktik udenfor skolens ferier kan kun ske efter aftale mellem forældre, elev og skolens vejledere. Praktikforløbet skal da have en tæt sammenhæng med elevens uddannelsesplan og overvejelser vedr. den videre uddannelse. Praktikken kan have form af en hel uges praktik eller over en længere periode.

Formålet er at eleven træffer et uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag. Elevens erfaringer fra praktikforløbet skal indskrives i den enkeltes uddannelsesplan.

 

Skolevejledere

Poul Duedal/ Anna Bindesbøll