10. klasse

Obligatoriske fag

10. Klasses obligatoriske fag

Du kan herunder klikke på de forskellige fag, og få meget mere information angående de respektive fag.
De har masser af spændende information!

Dansk

Læs mere

DANSK UDVIKLER SPROGET OG SAMFUNDSFORSTÅELSEN

4 lektioner á 60 minutter pr. uge.

“At reflektere er at bringe uorden i sine tanker.” Jean Rostand.

Dansk er med til at udbygge dit sprog og din samfundsforståelse, så du bliver bedre rustet til at indgå i et mangesidet sprogligt fællesskab. Undervisningen skal fremme elevernes muligheder for at vurdere, tage stilling og handle, så de får et redskab til kontakt og kommunikation.

Vi arbejder med såvel det mundtlig og det skriftlige, som det grammatiske som det litterære. I det mundtlige lægger vi vægt på fri samtale, emne- og paneldiskussioner, gennemgang af tekster, foredrag om specifikke emner og lignende. I det skriftlige arbejde fokuserer vi på at lære dig at disponere dit stof, og vi arbejder med procesorienteret skrivning. Formålet med undervisningen er således at fremme din oplevelse af sproget, og dette skal være en kilde til udvikling af din personlige og kulturelle identitet.

Engelsk

Læs mere

VI BRUGER ALLE ENGELSK – OGSÅ I VORES DANSK

“English – who needs that, I’m never going to England.” Homer Simpson.

Engelsk er et sprog vi møder i hverdagen, og vi bruger alle udtryk, som stammer fra engelsk. Faget engelsk er med til at fremme din forståelse for den engelsksprogede kultur og historie, og dermed også mødet med en globaliseret verden.

Vi arbejder med den engelsksprogede litteratur på et grammatisk, litterært og samfundsmæssigt niveau. Vi arbejder med forskellige typer af tekster og udtryksformer, f.eks. digte/sange, noveller, artikler, blogs og vi ser også film samt benytter den digitaliserede nyhedsstrøm. På denne måde søger vi at fremme din forståelse for sproget, og du udvikler færdigheder i forhold til at tale, lytte, læse og skrive sproget bedre, og gennem sproget udvides dit kendskab til engelsksprogede kulturer.

I engelskundervisningen på Klank Efterskole stræber vi efter at styrke elevernes glæde, lyst, vilje og mod til at bruge sproget aktivt.

På Klank Efterskole er det muligt i 10. klasse at vælge international linje, hvor alle fag undervises på engelsk.

Prøver:

Der afholdes Folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasse prøven (FS10).

På international linje aflægges IGCSE prøver under Cambridge International Examinations.

Prøven er obligatorisk.

Formål for faget:

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.
Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur og samfundsforhold

Kommunikative færdigheder:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans
 • forstå udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk
 • forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans
 • udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde

 

Sprog og sprogbrug:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder
 • udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter
 • tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges

 

Sprogtilegnelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål
 • vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer
 • vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser

 

 Kultur og samfundsforhold:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog
 • anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it
 • kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer

Der undervises i engelsk på 9. og 10. klassetrin. 3 lektioner á 60 minutter pr. uge.

Matematik

Læs mere

MATEMATIK BRUGES HVER DAG UDEN VI TÆNKER OVER DET

TAL, – Der er noget fint og forstandigt ved tal. De véd, hvad de vil, og de gør, hvad de skal. Piet Hein

Matematik hjælper os alle i vores dagligdag, i vores samfundsliv og til at forstå naturforhold.Vi arbejder derfor på, at du tilegner dig grundlæggende matematiske begreber og forstår at anvende matematikken i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

I matematikundervisningen arbejder vi med problemløsning i teori og praksis, bl.a. arbejder vi med algebra, brug af grafiske fremstillinger, benyttelse af variabler og formler og datatekniske hjælpemidler. I undervisningen skal du arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre for at tilegne dig ny kunnen.

Vi tilstræber, at du bliver mere sikker på matematikken og dens grundregler. Samtidig vil vi introducere dig for nye begreber, så du udvider din matematiske kunnen.

3 lektioner á 60 minutter pr. uge.

Fællestime

Læs mere

HØR LÆRERNES
SPÆNDENDE FORDRAG

Vi diskuterer og fortæller om Danmark og Verden ud fra det.

Vi mødes hver dag kl. 8.00 i foredragssalen til Fællestime.

Lærerne står på skift for timens indhold.

Det kan være personlige oplevelser, der ligger til grund for lærerens fortælling eller det kan være morgen TV avis, hvor vi diskuterer og fortæller om Danmark og Verden ud fra det.

Desuden tager vi altid større aktuelle emner op i løbet af året. I år har vi bl.a. brugt en del tid på bandekonflikter, kommunalvalg og ikke mindst klimatopmøde. Emner der yderligere kan drøftes er samvær, dagligdag, arrangementer, mad osv.

Målet er, at eleverne er vidende om vort samfund og vigtigheden af at blande sig, når de forlader skolen!