VEDTÆGTER

På Klank Efterskole er det hele menneske i centrum

Eleverne skal opleve glæden ved livet, et fællesskab byggende på ligeværd, respekt, hensyn samt personlig integritet.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Klank Efterskole

§ 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag:

Stk. 1. Klank Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Klank Efterskole er oprettet 1914 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. Skolen ejer ejendommen matr.nr. 14 BD. m.fl. Galten By, Galten

Stk. 3. Klank Efterskoles formål er at drive en efterskole der hviler på Grundtvigs skoletanker og livssyn indenfor de gældende regler om frie kostskoler.

Skolen ønsker at skabe et fællesskab hvor man gennem aktiv deltagelse lærer respekt for det enkelte menneske og helheden. Vi ønsker at styrke den enkeltes selvværd og selvstændighed, og give forståelse for alle menneskers ligeværd.

Skolen vil medvirke til livsoplysning, demokratisk dannelse og aktiv samfundsdeltagelse.

Klank Efterskole vil give eleverne en forståelse af, at vi er et led i en historisk og kulturel sammenhæng, og vi ønsker at give mod og lyst til at tilegne sig viden og færdigheder.

Stk. 3A. Værdigrundlag

På Klank Efterskole er det hele menneske i centrum. Eleverne skal opleve glæden ved livet i et fællesskab byggende på gensidig respekt, ligeværd og hensyn til personlige værdier.

Vi vil skabe et miljø hvor alle kan føle tryghed, blive set, hørt og forstået – og se muligheder frem for begrænsninger. Vi ser mangfoldighed og forskellighed som en kvalitet.

Vi har fokus på elevernes almene livsoplysning og vil møde eleverne i et læringsmiljø der udfordrer den enkelte fagligt og bygger på respekt og tillid til hinanden.
Vi forventer at eleverne deltager aktivt i efterskolelivet med respekt for den enkelte, såvel som helheden.

Skolen skal gennem sit eget eksempel give eleverne mod på og lyst til et forpligtende fællesskab og demokrati i alle sammenhænge.

§ 2 Skolekreds

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, foreninger m. v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen.
Stk. 2. Private interesser. Det vil sige andet end offentlige myndigheder skal udgøre flertallet af skolekredsen.
Stk. 3. Klank Efterskoles elevforening, såfremt en sådan forefindes, kan være medlemmer af Skolekredsen.
Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges en generalforsamling. Både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.
Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et engangsbeløb, p.t. på kr. 100,-
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får først stemmeret efter 3 måneders
medlemskab.
Stk. 7. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmer af skolekredsen og skolens medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, årsregnskaber, byggeregnskaber, samt oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

§ 3. Skolens drift.

Stk.1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder Klank Efterskole og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og øvrigt til bedste for skolen, f.eks. forbedringer, undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:
1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber.
2) l fonds aktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3) l fonds aktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
4) I værdipapirer bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.
Stk. 4. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen råder over.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jævnfør § 12 og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jævnfør § 13.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel pr. mail til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning.
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 2 dage før.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller når mindst 25 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinære generalforsamling sammen med dagsorden.
Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jævnfør dog § 13.
Stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer kan udpeges af foreninger, kommuner mv. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Forstanderen og en repræsentant for medarbejderrådet kan uden stemmeret deltage i møderne.
Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:
1) Medlemmer af bestyrelsen i fonde. selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber. foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) Ejere af ejendomme m.m., der udlejes til skolen.
4) Den samme person kan ikke være medlem af bestyrelser ved to eller flere frie kostskoler inden for samme skoleform.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, kan vedkommende ikke længere være medlem, men skal udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg/ny udpegning foretages hurtigst muligt for den resterende del af valgperioden jf. stk. 1 og § 4.
Stk. 4. Elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Ingen ved skolen ansat kan være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand + sekretær.

§ 6 Bestyrelsens opgaver.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelser af lærere sker efter indstilling fra forstanderen.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. paragraf 10 stk.1.
Stk.7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.
Stk. 8. Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af skolens værdigrundlag.

§ 7 Bestyrelsens arbejde mv.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidigt, hvilke sager der skal behandles.
Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog med kvalificeret stemmeflertal.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere, beslutte at holde møde alene for medlemmerne.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorarer af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8 Skolens daglige ledelse

Stk. l. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 2. Ved forstanderens fravær udover 1 måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne, bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.
Stk. 4. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. l. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.
Stk. 2. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: Byggesager, ansættelser, kursus- og ferieplan. Medarbejderrådet indkaldes til møde mindst 1 gang årligt, hvor budgetforslag for det kommende finansår forelægges. Medarbejderrådet kan her komme med forslag, ønsker og spørgsmål til budgettet. På samme møde er der mulighed for, at der kan stilles spørgsmål af anden art til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen kan informeres om tanker og visioner med hensyn til skolen og samarbejdet med bestyrelsen.

§ 10 Regnskab og revision.

Stk. 1. Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 30.april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 30. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Det reviderede regnskab skal være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, inden det forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11 Tegningsret.

Stk.1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten kan ikke delegeres.
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13 Nedlæggelse

Stk.1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 20.04.2016 og ekstraordinær generalforsamling d. 18.05.2016
Lagt på hjemmesiden 10.08.2016.

Vedtægter godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets – og Tilsynsstyrelsen.
Ved Jens Kromann d. 28/6-2012