INDHOLDS- OG ÅRSPLAN

SKOLEÅRET 2022-2023

På Klank Efterskole er det hele menneske i centrum.

Årsplan for skoleåret: Årsplan 2022-2023

Indholdsplan for skoleåret: Indholdsplan 2021-22

Skolens værdigrundlag

Eleverne skal opleve glæden ved livet, et fællesskab byggende på ligeværd, respekt, hensyn samt personlig integritet.

Den enkelte elev skal udvikles personligt via mødet med fællesskabet og opnå en forståelse af, at man er et led i en historisk og kulturel sammenhæng. Eleven skal føle tryghed, blive set, hørt og forstået – og se muligheder fremfor begrænsninger.
Vi har fokus på elevernes almene livsoplysning, samt indsigten i andre kulturer. Vi vil møde eleverne i et læringsmiljø, der udfordrer den enkelte fagligt og bygger på gensidig respekt og tillid. Vi forventer, at eleverne deltager aktivt med respekt for den enkelte, såvel som helheden. Mangfoldighed og forskellighed er en kvalitet.

Skolens elevgruppe

Skolen modtager elever fra hele landet og også elever fra udlandet. Skolen har plads til 125 elever i alderen 14 – 18 år fordelt på 9. og 10. klassetrin.

Skolens overordnede pædagogik

Skolens pædagogik bygger på tanken om, at alle har samme ret til at lære. Vores forventning/krav til den enkelte er, at man i løbet af skoleåret flytter sig både fagligt og socialt.

Respekten for hinanden er det bærende element i mødet med andre.

Vi arbejder også med, at i mødet med andre sker der automatisk udvikling, hvis man åbner sig.

Vi har et krav om aktiv deltagelse i skolens liv, som en forudsætning for, at man kan flytte sig. Det gælder selvsagt hele skolens liv, måltider, timer, arrangementer m. m.

Regelsættet på skolen er knyttet til dette og tager afsæt i, at det vigtigste er at give plads til andre. Bryder man dette, så arbejder vi med at rette til, således det bliver muligt at komme videre.

Ovenstående betyder, at vi har en målsætning om ikke at sende elever væk fra skolen på grund af brud på regler. Kan man rette sine fejl, forbliver man en del af skolens liv.