Værelseskammerater og roomies på Klank Efterskoles

SKOLENS REGLER

VI BRUGER ALLE ENGELSK – OGSÅ I VORES DANSK

“English – who needs that, I’m never going to England.”

Homer Simpson.

Der undervises i engelsk på 9. og 10. klassetrin. 3 lektioner á 60 minutter pr. uge.

“English – who needs that, I’m never going to England.” Homer Simpson.

Engelsk er et sprog vi møder i hverdagen, og vi bruger alle udtryk, som stammer fra engelsk. Faget engelsk er med til at fremme din forståelse for den engelsksprogede kultur og historie, og dermed også mødet med en globaliseret verden.

Vi arbejder med den engelsksprogede litteratur på et grammatisk, litterært og samfundsmæssigt niveau. Vi arbejder med forskellige typer af tekster og udtryksformer, f.eks. digte/sange, noveller, artikler, blogs og vi ser også film samt benytter den digitaliserede nyhedsstrøm. På denne måde søger vi at fremme din forståelse for sproget, og du udvikler færdigheder i forhold til at tale, lytte, læse og skrive sproget bedre, og gennem sproget udvides dit kendskab til engelsksprogede kulturer.

I engelskundervisningen på Klank Efterskole stræber vi efter at styrke elevernes glæde, lyst, vilje og mod til at bruge sproget aktivt.

På Klank Efterskole er det muligt i 10. klasse at vælge international linje, hvor alle fag undervises på engelsk.

Prøver:

Der afholdes Folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasse prøven (FS10).

På international linje aflægges IGCSE prøver under Cambridge International Examinations.

Prøven er obligatorisk.

Formål for faget:

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.
Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur og samfundsforhold

Kommunikative færdigheder:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans
 • forstå udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk
 • forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans
 • udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde

 

Sprog og sprogbrug:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder
 • udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter
 • tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges

 

Sprogtilegnelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål
 • vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer
 • vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser

 

 Kultur og samfundsforhold:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog
 • anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it
 • kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer

Der henvises til slutmål for faget engelsk:

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Engelsk/Slutmaal-for-faget-engelsk-efter-9-klassetrin

Undervisningen i engelsk varetages i 2015/2016 af:

 • Janne Rebo Junker
 • Anna Bindesbøll
 • Thomas Nicolaisen
 • Søren Haulrik